Pre-test DSNPRU'67
โครงการเตรียมความพร้อม (ก่อน) เข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
#ไม่ใช่การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


 Google Logo 


:: ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

06-11-2566 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ Pre-test DSNPRU'67  ม.1 | ม.4 | แผนที่นั่งสอบ
06-11-2566 |การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

:: กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ::

กิจกรรม

วัน/เวลา

1. รับสมัครสอบออนไลน์
   ทางเว็บไซต์ : https://satit.npru.ac.th/register/
- เปิดรับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
- ปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา  16.30 น.
2. โอนเงินชำระค่าสมัครสอบ/และแจ้งผลการโอน
   ทางเว็บไซต์ : https://satit.npru.ac.th/register/
- ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2566 
3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและแจ้งสถานที่สอบ
   ทางเว็บไซต์ : https://satit.npru.ac.th/register/
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ  ม.1 | ม.4 | แผนที่นั่งสอบ
4. ทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
   ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 
5. ประกาศผลสอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
   ทางเว็บไซต์ : https://satit.npru.ac.th/register/
- วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป